Publications

2017

 • Wancheng Liu, Xuejiao Yang, Ning Wang, Shijun Fan, Yuanfeng Zhu, Xinchuan Zheng, and Yan Li*. Multiple Immunosuppressive Effects of CpG-c41 on Intracellular TLR-Mediated Inflammation. Mediators of Inflammation. 2017; 2017: 6541729; doi:10.1155/2017/6541729

2016

 • Wei Shen, Shuai Le, Yan Li*, Fuquan Hu*. SeqKit: a cross-platform and ultrafast toolkit for FASTA/Q file manipulation. PLOS ONE. 2016; 11(10): e0163962; doi:10.1371/journal.pone.0163962

 • Wei Shen, Yan Li*. A novel algorithm for detecting multiple covariance and clustering of biological sequences. Sci. Rep. 2016; 6, 30425; doi:10.1038/srep30425

 • Ying Cai, Ning Wang, Xiaomei Wu, Kai Zheng, Yan Li*. Compensatory variances of drug-induced hepatitis B virus YMDD mutations. SpringerPlus. 2016; 5:1340; doi:10.1186/s40064-016-3003-x

2013

 • Yan Li, Ming Chen, Hongwei Cao, Yuanfeng Zhu, Jiang Zheng, Hong Zhou. Extraordinary GU-rich single-strand RNA identified from SARS coronavirus contributes an excessive innate immune response. Microbes Infect. 2013 Feb;15(2):88-95. doi: 10.1016/j.micinf.2012.10.008

2012

 • Wei Shen, Ming Chen, Guo Wei, Yan Li*. MicroRNA prediction using a fixed-order Markov model based on the secondary structure pattern. PLoS One. 2012;7(10):e48236. doi: 10.1371/journal.pone.0048236

 • Ying Guo, Haiying Wang, Yan Li (co-first), Yang Song, Chen Chen, Yaling Liao, Li Ren, Chunliang Guo, Wende Tong, Wei Shen, Ming Chen, Xuhu Mao, Gang Guo and Quanming Zou. Genome of helicobacter pylori strain XZ274, an isolate from a Tibetan patient with gastric cancer in China. J Bacteriol. 2012 Aug;194(15):4146-7. doi: 10.1128/JB.00804-12

2011

 • Yan Li, Hongwei Cao, Ning Wang, Yang Xiang, Yongling Lu, Kecen Zhao, Jiang Zheng, Hong Zhou. A novel antagonist of TLR9 blocking all classes of immunostimulatory CpG-ODNs. Vaccine. 2011 Mar 3;29(11):2193-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.10.042

2010

 • Dake Zhang, Jian Chen, Libin Deng, Qing Mao, Jiang Zheng, Jun Wu, ChangqingZeng, Yan Li*. Evolutionary selection associated with the multi-function of overlapping genes in the hepatitis B virus. Infect Genet Evol. 2010 Jan;10(1):84-8. doi: 10.1016/j.meegid.2009.10.006

 • Xiaomei Hu, Yan Li (co-first), Ming Jia, Weizhong Sun, Jianjun Huang, Guo Wei, Yuanshu Chen, Xiancai Rao, Fuquan Hu. Identification of Pseudomonas bacteriophage PaP3 lysozyme. Enzyme Microb. Technol. (46) 268–271, 2010. doi: 10.1016/j.enzmictec.2009.10.010

2005

 • Chunqing Luo, Yan Li (co-first), Xiaowei Zhang, Yilin Zhang, Haiqing Zhang, Chong Chen, Zuyuan Xu, Peng Cui, Songnian Hu, Huanming Yang, Wei Dong. DNA sequence comparative analysis of the 3pter-p26 region of human genome. Sci China C Life Sci. 2005 Feb;48(1):34-40. PMID: 15844355

2004

 • Yan Li, Chunqing Luo, Wei Li, Zuyuan Xu, Chengqing Zeng, Shenli Bi, Jun Yu, Jun Wu, Huanming Yang. Structure-based preliminary analysis of immunity and virulence of SARS coronavirus. Viral Immunol. 2004;17(4):528-34. doi: 10.1089/vim.2004.17.528